Category Archives: Η ιστορία

Η ιστορία της Απιδιάς


Χάρτες της Απιδιάς

Νεολιθική εποχή – εποχή χαλκού πρίν το 1300 π.χ.

1300 – 1050 π.χ.

Πρώιμη ελλαδική περίοδος

Μεσοελλαδική περίοδος  

Τελευταία ελλαδική περίοδος 

Πρωτογεωμετρική περίοδος – Δωριείς 1050 -775

 

Η Απιδιά – Κώμη – Παλαιά – Απιδέα

Από το βιβλίο του Αντωνίου Δημ. Κατσώρη

(ΕΠΑΡΧΙΑ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ ΛΙΜΗΡΑΣ εκδ. 2α 1972)

Το χωριό, ως και ο γύρω τόπος είχε κατοικηθεί από της νεολιθικής εποχής. Δείτε σχετικό χάρτη.
Περί αυτού μαρτυρίαν αποτελούν τα ευρεθέντα όστρακα κάτω από τα ερείπια του φραγκικού κάστρου.
Διά πρώτην φορά ιστορικώς αναφέρεται από τον Παυσανίαν με το όνομα Παλαιά επάνω εις την κεντρικήν οδόν ΣπάρτηςΓερονθρώνΑκριώνΑσωπού . Από μερικούς υπετέθη ότι δεν ωνομάζετο Παλαιά, αλλά Πλειαί, επειδή εβασίσθησαν εις γραπτάς μαρτυρίας αρχαίων, ως και νεωτέρων γεωγράφων και ιστορικών: όπως ο Πλίνιος γράφει «Πλειαί έκειτο μεταξύ το μεν Ακριών και Γυθείου, το δε ‘Ελους και Λεύκης» ο Τίτος Λίβιος «Imminet hic locus et Leucisset Acri is» ο Μύλλερ τοποθετεί τας Πλειάς μεταξύ Ακριών και Λεύκης προς Ασωπόν.
Ενώ άλλοι, όπως ο Livy (XXXY 27), ο Ληκ (III σ.8), ο Boblaye (σ.95), ο Κούρτιος (II σ.163) βασιζόμενοι εις την πληροφορίαν του Παυσανίου δέχονται ότι η πολίχνη Παλαιά υπήρχεν ακριβώς επάνω εις την δημοσίαν οδόν από Γερόνθας εις Ακριάς.
Η πολίχνη Πλειαί κατά τον Βίρχιον ήτο προάστιον της Σπάρτης, κατά δε τον Μεούρτιον « Πλειαί εστί παραποίησις του ονόματος Βοιαί». Εις τα Πλειάς υπήρχεν ιερόν Αρτέμιδος της Προστάτιδος με αφιερωτικόν ανάγλυφον.
Εις την πεδιάδα της Παλαιάς συνεκρούσθησαν αι υπό τον Φλαμινίνον ρωμαϊκαί λεγεώνες με τον υπό τον βασιλέα της Σπάρτης Νάβιν σπαρτιατικόν στρατόν.
Κατά τα μέσα του 8ου μ.Χ. αιώνος εδέχθη τον αποικισμόν των Σλαύων, ως μαρτυρείται εκ των τοπωνυμιών Κριτσόβα, Πάντοβα. Η εγκατάστασις των Σλαύων ήτο προσωρινή, διότι ταχέως επήλθε συγχώνευσις με τους εντοπίους ‘Ελληνας.
Από τον 11ον μ.Χ. αιώνα έλαβε την νέαν ονομασίαν Απιδέαι (εκ των φυομένων εκεί δένδρων). Τότε εκτίσθη και ο αξιόλογος ναός της Παναγίας.
Εις τον αργυρόβουλον λόγον του δεσπότου του Μυστρά ορίζεται δι’ όποιον εκ της πολίχνης ήθελε μεταβή εις την Μονεμβασίαν «οίος δε εξ αυτών βουληθή ελθείν εις Μονεμβασίαν, ίνα αναφέρη και ερωτά πρώον περί τούτου την βασιλείαν μου και καθώς ορίζει αυτή να γίνεται».
Κατά τους χρόνους της Φραγκοκρατίας επί του λόφου Κριτσόβα είχε κτισθή από τους Φράγκους ηγεμόνας οχυρόν φρούριον, δια να επιβλέπη και φρουρή την ζωτικήν δι’ αυτούς οδικήν αρτηρίαν από Σπάρτης εις Μονεμβασίαν.
Με τον αποικισμόν των Αλβανών εις τα ορεινά του ‘Ελους ήλθον και εγκατεστάθηκαν πολλαί οικογένειαι αυτών.
Επί Τουρκοκρατίας η πολίχνη υπέστη πολλάς δοκιμασίας και καταστροφάς.
Η πρώτη καταστροφή έγινε προ της αλώσεως της Πελοποννήσου και είχε τότε 400 οικογενείας.
Η δευτέρα καταστροφή έγινε μετά τα Ορλωφικά του 1770.
Η Τρίτη το 1825 από τον Ιμβραήμ.
Το 1828 συμφώνως προς επίσημον έκθεσιν ευρίσκετο εις την εξής κατάστασιν «οικογένειαι 25. Η γη 25 χιλιάδες στρέμματα, που είναι πρώτης, δευτέρας και τρίτης ποιότητος. Εδούλευον πριν ζευγάρια 100. Γιδοπρόβατα 2 χιλιάδες».
Μεταπελευθερωτικώς η ονομασία απλοποιήθη και από Απιδέαι έγινεν Απιδέα.
Διά δε Βασιλικού Δ/τος του 1833 έγινεν έδρα του συσταθέντος Δήμου ‘Ελους.


Α ρ χ α ι ό τ η τ ε ς.

Η Απιδέα εξαιρετικόν παρέχει ενδιαφέρον διά τους ανθρώπους της αρχαίας και βυζαντινής τέχνης.
Διά τας προϊστορικάς αρχαιότητας υπάρχουν αι αυθεντικαί πληροφορίαι των Waterhouse και Simpson (BSA τομ.55 σ.86). Ο υπεράνω του χωρίου λόφος εις τα δυτικά εκαλύπτετο από όστρακα χρονολογούμενα από τους νεολιθικούς μέχρι τους κλασσικούς χρόνους. Πρέπει να είναι η θέσις και των δύο δηλ. της Παλαιάς και του πρώην οικισμού. Δύο είδη της νεολιθικής εποχής συνελέγησαν. Το πρώτον ομοιάζει του Θεσσαλικού Α3β (Τσούντας 177) ασπροκόκκινον και έχει υπόφαια διακοσμητικά σχέδια με βλαστόν φυτού. ‘Ομοιον πήλινον αγγείον ευρέθη εις την Παλαιά Κόρινθον, εις την Νεμέαν και εις το Ηραίον του ‘Αργους. Το διακοσμημένον πήλινον αγγείον εις την Ασέαν είναι πιθανώς το ίδιον, αν και τα τεμάχριά του είναι γυαλισμένα και έχουν σκούρον χρώμα.
Το δεύτερον είναι πολύχρωμον πήλινον αγγείον, που ανταποκρίνεταιο εις τα Β3Β Θεσσαλικά πήλινα αγγεία. ‘Ομοια ευρέθησαν εις πολλά μέρη της Πελοποννήσουν και δείχνουν χαρακτηριστικά της Υστεροελλαδικής εποχής επί της ελληνικής χερσονήσου.
Το συλλεγέν πήλινον αγγείον της Πρωτοελλαδικής εποχής είναι Α3, Ρ και Ε.
Η μεσοελλαδική εποχή αντιπροσωπεύεται 1/ από εν αγγείον του γκρίζουν μινυακού τύπου εξαιρέτου ποιότητος, 2/ εν αγγείον του κιτρινωπού Μινυακού τύπου και 3/ από εν αγγείον αγυάλιστον ζωγραφισμένον. Η πλειονότης των αγγείων της Υστεροελλαδικής εποχής είναι καλή, εγκλείουσα 1/ βάζα καλώς διακοσμημένα 2/ τεμάχια από εν όστρακον αλαβάστρου με σχέδια επάνω 3/ εν όστρακον από δοχείον με σχέδια κρίνου επάνω 4/ βάζα πλατειά και με μικρά με μορφάς επάνω 5/ κύλικες 6/ κύπελλα και 7/ στάμνες. Της πρωτογεωμεττρικής (της προδωρικής) συνελέγη το 1957 εν όστρακον. Τα πήλινα αγγεία της κλασσικής εποχής είναι στιλπνά μαύρου χρώματος.
Οι ίδιοι αρχαιολόγοι εξήτασαν και μία άλλην θέσιν, που ευρίσκεται μεταξύ Απιδιάς και Γουβών επί ενός μικρού οροπεδίου,1/2 χιλιομέτρου από την κορυφήν του μικρού όρους Βόντα Ν. του δρόμου. Εσημείωσαν δε τα εξής : Εκεί υπάρχει ωραία πηγή με ροήν εντός μιας εξ απομιμήσεως βάσεως κομμένης ειις τον βράχον. Ολόκληρος η περιοχή καλύπτεται με πέτρας τοποθετημένας εις τάξιν, από κόκκινα κεραμίδια και από αγγεία στιλπνά μαύρου χρώματα της κλασσικής εποχής. Η θέσις κατοικήθη κατά τους κλασσικούς και ελληνιστικούς χρόνους.
Ουχί μακράν του δρόμου εις τα αριστερά είναι το μ ικρόν εξωκκλήσιον του Αγίου Κωνσταντίνου. Η θέσις πιθανόν ευρίσκεται επί της αρχαίας οδού από την Παλαιάν εις τας Γερόνθρας.
Σπουδαιοτέραν αξίαν έχουν οι αρχαιότητες της βυζαντινής εποχής και διατηρούν σημαίνουσαν θέσιν εις την βυζαντινήν αρχιτεκτονικήν τα ων ναών.
Πληροφορίαι κύρους αρύονται από την μελέτην του ακαδημαικού και καθηγητού Πανεπιστημίου Αναστ. Ορλανδου (επετηρίς βυζαντινών σπουδών τομ.(1927) σ.344). Εις Απιδέαν και Γεράκι διετηρήθησαν τρείς παλαιότατοι βασιλικαί (πρόκειται περί του ενοριακιύ ναού της Κοιμήσεως της Θεοτόκου) και αξιόλογη δια τον ασυνήθιστον εν Ελλάδι αρχιτεκτονικόν τύπον. Παρουσιάζουν α υ θ ε ν τ ι κ ά   δ ε ί γ μ α τ α   α ν α τ ο λ ι ζ ο υ σ ώ ν   β α σ ι λ ι κ ώ ν.
Ο ανατολικός τύπος εκκινήσας εκ της Ανατολίας έσταθμευσεν εις την Κρήτην εκείθεν δε ήλθε εις την Ελλάδα. Ο λακωνικός κόλπος παρέχει τον πλησιέστερον προς την Κρήτην λιμένα της Ελλάδας. Είναι λοιπον φυσικώτατον εις τα πλησίον αυτού χωρίαν Απιδέαν και Γεράκι να εύρωμεν κυρίως αυθεντικά δείγματα ανατολιζουσών εκκλησιών. Ο ανατολικός τύπος επορεύθη εις την Δύσιν.

Η ανεύρεσις βασιλικών εν Απιδέα και Γερακίω ανατολικού τύπου ενισχύει κατά πολύ την γνώμην περί της μεγάλης επιδράσεως ην έσχεν επί της ελληνικής ναοδομίας κατά τον Μεσαίωνα ή αρχιτεκτονική των εκκλησιών της Ανατολής.
Αλλά και ο Millet (L’ecole Oregue dans l’ architecture Byzantine Pariw 1916 σ.36) διευρευνων την αρχιτεκτονικήν των εν Ελλάδι βασιλικών κατέληξεν εις το συμπέρασμα ότι από Μακεδονίας μέχρι Πελοποννήσου ( Απιδέας και Γερακίου ) εφηρμόσθη κυρίως ή μετά κτιστής μέσης καμάρας βασιλική ουχί όμως τυφλή, ως εν Ανατολή, αλλά με υψηλόν φωταγωγόν φέροντα πολλά παράθυρα, όπως συνηθίζοντο όμοιοι φωταγωγοί εις βασιλικάς ελληνιστικού τύπου (Καστοριάν, ΄Αρταν, Βλαχέρνας κ. άλλ.) .
Αλλά λεπτομερείς πληροφορίαι αντλούνται και πάλιν από την μελέτην του Αν. Ορλάνδου « έχομεν και ενταύθα πάντα σχεδόν τα ανατολικά χαρακτηριστικά ήτοι 1 ) μεγάλην κυκλοτερή αψίδα συνοδευομένην υπό δύο μικροτέρων 2) τυφλάς αψίδας τον βόρειον και νότιον τοίχον 3) κυλινδρικούς θόλους υπεράνω των τριών κλιτών 4) τυφλήν καμάραν υπεράνω του μέσου κλίτους ελάχιστα εξέχουσαν υπεράνω των πλαγίων και 5) πεσσούς.
Μεταξύ δε των πεσσών τούτων υπάρχουσι και μικροί κίονες ουχί αξονικώς προς τους πεσσούς τοποθετημένοι. Οι κίονες ούτοι προέρχονται εκ προγενεστέρας του ναού περιόδου, καθ’ ήν αντί πεσσοστοιχίων υπήρχον τοξοστοιχίαι και αντί θολωτής οροφής ξυλίνη.
Εξετάζοντες τους μικρούς μαρμαρίνους κίονας, ούς διετήρησε και η μεταγενεστέρα μετασκευή, παρατηρούμεν ότι φέρουσιν ωραία ιωνικά κιονόκρανα και επ’ αυτών επιθήματα εκ του αυτού με τον κιονόκρανον λίθου ειργασμένα, κοσμούμενα δε δια φύλλων υδροβίων φυτών. Είναι λοιπόν πιθανώτατα τα κιονόκρανα ταύτα των μεταξύ του 5ου και του 9ου αίωνος χρόνων, εις ούς πρέπει να΄αναχθή και η ίδρυσις της όλης βασιλικής, ήτις αρχικώς λόγω της ισχόνητος των κιονοστοιχιών της θα ήτο αρχικώς ξυλόγλυπτος.
Διετηρήθη ως εκ θαύματος ακέραιον και αβλαβές ολόκληρον το αρχαίον μαρμάρινον τέμπλον μετά του πλουσιωτάτου διακόσμου του, όστις και λόγω των δειγμάτων του και λόγω της λίαν επιμελούς εργασίας του ανήκει ασφαλώς εις τον 11ον αιώνα.
Το επιστύλιόν του άλλωστε ομοιάζει καταπληκτικώς προς το του εικονοστασίου του οσίου Λουκά της Φωκίδας.
Το τέμπλον τούτο δεν δύναται λόγω της μορφής του να ανήκη εις την πρώτην του ναού περίοδον, αλλά θα κατεσκευάσθη κατά την μετασκευήν του ναού από ξυλογλύπτου εις θολοσκεπή.
Δια το ζήτημα της κατασκευής του ναού θα ηδύνατο να μας βοηθήση η εξέτασις του συστήματος της τοιχοποιίας των. Αλλ’ ασφαλέστερον προς χρονολόγησιν κριτήριον θα εύρωθεν εις τα γλυπτά τα κοσμούντα το τέμπλον.
Τέπλον παρόμοιον, κατά τον καθηγητήν του Πανεπιστημίου Ν. Δρανδάκην (Βυζαντιναί τοιχογραφίαι της Μέσα Μάνης ) συναντάται εκτός του οσίου Λουκά και εις το Πρωτάτον του Αγίου Όρους,εις την μονήν του Δαφνίου, εις τον ‘Αγιον Δημήτριον του Μυστρά.
Ο αξιόλογος αυτός ναός της Απιδέας είναι ο μοναδικός καθ’ όλην την επαρχίαν μας πρωτοχριστιανικός .
Δύναται κατόπιν τούτου να χρησιμεύση δια την ακριβή χρονολόγησιν της διαδόσεως της χριστιανικής θρησκείας εις την επαρχίαν Επιδ. Λιμηράς. Αλλ’ αυτό θα αποτελέση το θέμα μιας άλλης ειδικής, νέας ιστορικής μελέτης μου.
Οι αρχαιολόγοι Waterhouse και Simppson γράφουν ότι υπάρχουν και άλλοι ναοί ερειπωμένοι όμως. Ακόμη οτι υπάρχει και ο τάφος ενός δεσπότου του Μυστρά Παλαιολόγου είς τον ενοριακόν ναόν.

 

 

Διαβάστε επίσης το βιβλίο “ΑΠΙΔΙΑ ΚΕΝΤΡΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ” του συμπατριώτη μας Νικολάου Καλοδήμα

 

Οι επιδρομές του Ιμπραήμ στη Λακωνία

Με δύο επιδρομές που έκανε ο Ιμβραήμ πασάς της Αιγύπτου το 1825 και 1826, προσπάθησε να επιφέρει καίριο χτύπημα στην ελληνική επανάσταση που περνούσε δύσκολες ώρες. Βέβαια δεν πέτυχε το σκοπό του. Επέφερε όμως μεγάλες καταστροφές σε πόλεις και χωριά, σε μοναστήρια και εκκλησιές, σε δέντρα και σε κατοικίδια ζώα. Έκανε ακόμη κάτι χειρότερο. Αιχμαλώτισε πολλές εκατοντάδες Λακώνων και κυρίως γυναίκες και παιδιά, τους μετέφερε στο στρατόπεδο της Μεσσηνίας και από εκεί τους έστειλε στα σκλαβοπάζαρα της Μέσης Ανατολής και έτσι χάθηκαν για τους δικούς τους αλλά και για το ελληνικό έθνος. Ελάχιστοι από τους αιχμαλώτους εξαγοράστηκαν ή επέστρεψαν με τη σύμβαση του 1829.

Για επιδρομές αυτές, που έμειναν στην ιστορία σαν σύμβουλο της βαρβαρότητας, δεν γνωρίζουμε ακριβώς τον αριθμό των αιχμαλωτισθέντων. Στα Γενικά Αρχεία του Κράτους σώζονται τρεις καταστάσεις Λακώνων αιχμαλώτων. Η πρώτη φέρει ημερομηνία 24 Αυγούστου 1828 και έχει συνταχθεί από τη Δημογεροντία Λακεδαίμονας, που είχε ως έδρα το Μυστρά, και υπογράφεται από τους Κωνσταντίνο Κωνσταντόπουλο, Νικόλα Πηλάλα και Γιαννάκη Κυουρούση.

Χαρακτηριστικό δε είναι αυτό που διαβάζουμε στο τέλος της κατάστασης. «Ψυχαί αρρένων 217, ψυχαί θηλέων 233. Ολότης αμφοτέρων 450, εκτός λάθους και λήθης».

Τη δεύτερη κατάσταση την έχει συντάξει ο τοποτηρητής Έλους Κύριλλος Παμφίλου με ημερομηνία 16 Αυγούστου 1828 με έδρα τη Σκάλα. Η τρίτη κατάσταση έχει συνταχθεί από το διοικητή Λακεδαίμονας Νικόλαο Καρόρη, με έδρα τη Σπάρτη και ημερομηνία 29 Νοεμβρίου 1837.

 

 

ΟΙ ΑΙΧΜΑΛΩΤΕΣ ΑΠΙΔΙΩΤΙΣΕΣ ΤΟΥ ΙΜΠΡΑΗΜ (1825)
 1  Προυπάνα   θυγατέρα Αθανασίου Αλεξάκη  10 ετών
 2  Χρυσούλα θυγατέρα Αθανασίου  Αλεξάκη 15  >>
 3  Γεωργίτσα θυγατέρα Ιωάννη Μακρή 15  >>
 4  Διαμάντω    σύζυγος  Δημητρίου  Μακρή 20  >>
 5  Μαρία    θυγατέρα Πάνου Μακρή  11  >>
 6  Παναγιώτα θυγατέρα Δημητρίου  Μακρή   5   >>
 7  Κανέλλα θυγατέρα Γιάννη Μπενέση 18  >>
 8  Γεωργίτσα Δημητρίου Ξένη 10  >>
 9  Αναστασούλα Ηλία Σιδέρη 20  >>

ibraim.jpgibraim2.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ibraim3.jpgibraim4.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Άλλες αναφορές στην ΑΠΙΔΙΑ

 Το 1444 μ.χ. ο επίσκοπος Έλους Ιωακείμ, προκειμένου να συνάψει δάνειο από τον επίσκοπο Μονεμβασίας Γρηγόριο, έθεσε την Απιδιά μαζί με τρία άλλα χωριά(Νιάτα -Γούβες-Μπεζάνι) ως ενέχυρο. Κατόπιν όμως αποφάσεως της Ιεράς Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως επανήλθε και πάλι στη δικαιοδοσία τηςεπισκοπής Έλους.

Η Απιδιά καταστράφηκε αρκετές φορές κατά την μακραίωνη ιστορία της.
Η πρώτη καταστροφή έγινε τον καιρό της άλωσης της Πελοποννήσου. Λέγεται ότι υπήρχαν περίπου τετρακόσιες οικογένειες, φαίνονται δε σε αρκετή έκταση τα σημάδια σημαντικής κωμοπόλεως. Η δεύτερη καταστροφή έγινε μετά την επανάσταση του 1770.

“Τα σύνορα τούτου. Άρχονται από την Σκάλαν έως Ζάρβανα, εις το Καραμίνι έως την ράχην Βοϊδόρακην επιλεγόμένην, εις τες μάνδρες του Σάκου και Κερατίτσαν έως Βούντα και Βοθρλιάν, εις την Γλυκερίτσαν και του Φύλια την ράχην με την Κορανοφωλέαν και φυτείες Πεζανιώτικες εις την Στρογγυλήν Πέτραν Κουμούλαν κατά Γκαγκανιάν. Η καλλιεργήσιμος γη ειν’εύφορος, και συνίσταται περίπου των 25 χλδ. στρεμ. Είναι 1ης, 2ας, και 3ης ποιότητας, εξ ων το τρίτον της πρώτης ποιότητος. Προ της επαναστάσεως των 70 λέγεται ότι εδούλευον ζευγάρια 100 προ της ήδη διεγέρσεως 35, ήδη μόλις 20. Έχει και μέρη ποτιστικά, λεγόμενα παρά των εγκατοίκων μποστάνια όπου φυτεύουν καπνούς, τα οποία εισί ταύτα”.

 

Τα μποστάνια της Απιδιάς επί τουρκοκρατίας
Ιδιόκτητα Εθνικά Υποθήκη

αγριοκάλαμον

5 1/2

2 3/4

1 ?

ημεροκάλαμον
5 1/2
2 3/4 ½
παλιάχουρον
3 1/4
3 3/4
ρεύμα
3/4


σπηλιά
4


χαμόσπηλον
9 1/2
2 3 1/4
παράμουζα
6
1/6 ½
ντέ πριφτ’
3 1/2 1 1/4
2 1/2
ΣΥΝΟΛΟ 39 1/2 7 1/4 15 1/2

Οι απώλειες στον Αγώνα του 1821

Ανατολικά ο αριθμός των οικογενειών κατά χωριό ήταν ο εξής, σύμφωνα πάντοτε με την έκθεση του τοποτηρητού της Μονεμβασίας Γεωργίου Οικονόμου: Μονεμβασία με περιοίκους 100, Βάτικα ( διηρημένη σε 6 χωριά: Φαρακλό, Λάχι, Καστανιά, Μεσοχώρι, Βελανίδια, Άγιος Μικόλαος ) 345, Κουλέντια 45, Λυρά ( με την Δαιμονιά και Ελίκα ) 98, Άγιος Νικόλαος 53, Βεκθλές 37, Φοινίκι 81, Συκιά ( με Αγίους Θεοδώρους και Αγγελώνα ) 118, Καταβόθρα 40, Πάκια 42, Μολάοι 56, Βλαχιώτη 17, Μπεζάνι 35, Γούβες 5, Απιδέα 39, Νιάτα 74, Κρεμαστή ( διηρημένη σε Κυπαρίσσι, Χάρακκα και Ρηχιά ) 74, Πιστάματα 4, και Γέρακας 55.
Ενώ πριν από την επανάσταση ο αριθμός των οικογενειών ήταν περίπου τριπλάσιος.
Στίς απώλειες όμως πρέπει να συμπεριληφθούν και οι υλικές ζημιές, όπου “η φωτιά και το τσεκούρι του Ιμπραήμ, δεν άφησε τίποτε σχεδόν”.

 

Οπως μπορεί κανείς να δεί στη σελίδα με τις οικογένειες της Απιδιάς μόνο μερικές οικογένειες επιβίωσαν από τον αγώνα κατά των τούρκων. Αυτό αποδεικνύεται από τον αριθμό των γεννήσεων (μία γέννηση κάθε 3-4 χρόνια) που καταγράφονταν στα μητρώα αρρένων.

Η Απιδιά στην παγκόσμια βιβλιογραφία

Εξώφυλλο 

 Περιεχόμενο

Sparta and Lakonia:A Regional History, 1300-362 B.C.

Των Paul Cartledge
Εκδόθηκε από Routledge, 2002
ISBN 0415262763, 9780415262767
368 σελίδες
Περισσότερες λεπτομέρειες
Sparta is one of the best-documented states of ancient Greece. Its political and social systems have fascinated and perplexed generations. In this fully revised and updated edition of his groundbreaking study, Paul Cartledge uncovers the realities behind the potent myth of Sparta.
The book explores both the city-state of Sparta and the territory of Lakonia which it unified and exploited. Combining the more traditional written sources with archaeological and environmental perspectives, its coverage extends from the apogee of Mycenaean culture, to Sparta’s crucial defeat at the battle of Mantinea in 362 BC.
sokrates-1.jpg

Sokrates:

Zeitschrift für das Gymnasialwesen

By Philologischer Verein zu Berlin
Published by Weidmannsche Buchh., 1859
Item notes: v. 13 (1859)

Original from the New York Public Library

Digitized 24 Oct 2006

sokrates-2.jpg
   Title Page   Handbook for Travellers in Greece: Including the Ionian Islands, Continental Greece, the Peloponnese,
the Islands of the Ægean Sea, Crete, Albania, Thessaly, & Macedonia;
and a Detailed Description of Athens, Ancient and Modern, Classical and Mediæval
By Amy Frances Yule, John Murray (Firm)

Published by J. Murray, 1884

Item notes: v.1

Original from Oxford University

762 pages

 

handbookfortravellersapospa.jpg

american-1.jpg

American Journal of Archaeology:

The Journal of the Archaeological Institute of America
By Arthur Lincoln Frothingham, American School of Oriental
Research in Jerusalem, Archaeological Institute of America,
American School of Classical Studies in Rome,
American School of Classical Studies at Athens,
American School for Oriental Study and Research in Palestine,
JSTOR (Organization)
Compiled by Varnum Lansing Collins

Published by Archaeological Institute of America., 1926
Item notes: ser.2 v.30 1926

Original from the University of Michigan

american-2.jpg

Autochthon:

Papers Presented to O.T.P.K. Dickinson on the Occasion of His Retirement
By Anastasia Dakouri-Hild, Sue Sherratt, Oliver Thomas Pilkington
Kirwan Dickinson, University of London Institute of Classical Studies
Contributor Anastasia Dakouri-Hild, Sue Sherratt

Published by Archaeopress, 2005

Original from the University of Michigan

Digitized 3 Jun 2008

ISBN 1841718688, 9781841718682

341 pages

 

 Sparta and LakoniaA Regional History, 1300-362 BC
By Paul CartledgePublished by Routledge, 1979

ISBN 0710003773, 9780710003775
410 pages

 An Inventory of Archaic and Classical PoleisAn Inventory of Archaic and Classical Poleis:
An Investigation Conducted by The Copenhagen Polis Centre for the Danish National Research Foundation
By Mogens Herman Hansen, Thomas Heine Nielsen, Københavns universitet Polis centret,
Danish National Research Foundation
Published by Oxford University Press, 2004

ISBN 0198140991, 9780198140993

1396 pages

griechischen-1.jpg

Die griechischen Landschaften; eine Landeskunde

 By Alfred Philippson, Ernst Kirsten, Herbert Lehmann

Landeskunde: Eine Landeskunde.

By Alfred Philippson, Ernst Kirsten, Herbert Lehmann

Published by Klostermann, 1958

mantinee-1.jpg

Mantinée et l’Arcadie orientale

 By Gustave Fougères

byzantine-1.jpg

The Byzantine Church at Dereağzı and Its Decoration:

With two Appendices

By James Morganstern, Deutsches Archäologisches
Institut Abteilung Istambul

Published by E. Wasmuth, 1983

ISBN 3803017289, 9783803017284

205 pages 

 byzantine2.jpg

cambridge-1.jpg

The Cambridge Ancient History.

  By I E S Edwards
Published by Cambridge University Press, 1977

ISBN 0521070511, 9780521070515

 Title Page The Annual of the British School at AthensBy British School at Athens, British School at Athens Managing CommitteePublished by MacMillan, 1960
britisch2.jpg
 Title Page Memoirs from the Greek War of Independence, 1821-1883By Theodōros Kolokotrōnēs, Geōrgios Tertsetēs
Published by Argonaut Publishers, 1969
Original from the University of Michigan

Digitized 26 Jul 2007

greece-1.jpg Greece By Francis BaulierPublished by Hachette, 1955

Original from the University of Michigan

Digitized 10 Oct 2007

691 pages

Title Page
By Pausanias, James George Frazer
Published by Macmillan, 1898
Item notes: v.3
Original from the University of Michigan
Digitized 28 Apr 2008
The Dependent Perioikic ‘Poleis’ of Laconia and Messenia / G. Shipley The ‘Perioikoi’ of Elis / J. Roy L’attitude d’Argos à l’égard des autres cités d’Argolide / M. Piérart Le territoire d’Erétrie et l’organisation politique de la cité …
Των Mogens Herman Hansen, Kongelige Danske videnskabernes selskab
Συνεισφέρων Mogens Herman Hansen
Εκδόθηκε από Kgl. Danske Videnskabernes Selskab, 1997
ISBN 8773042919, 9788773042915
547 σελίδες

 

Eine Rekonstruktion anhand der Priesterämter
Των Annette Hupfloher
Εκδόθηκε από Akademie Verlag, 2000
ISBN 305003548X, 9783050035482

 

Οι Άδειες Γάμου από το 1935-1965

Ημερομηνία

 Ο Γαμπρός

 Η Νύφη

 Ο Εφημέριος

 Ο Πρόεδρος

Κυριακή 10 πμ 23/04/1933 Μοίρας Παναγιώτης του Δημ. ετών 30, Γεωργοκτηματίας  Μακρή Γιαννούλα του Αλ. ετών 21, Οικιακά   Μιχαήλ Λεωτσάκος   Χρηστινάκης 
Σάββατο 5 μμ 02/07/1933 Κουβούσης Δημήτριος του Νικ., ετών 35, Ξυλουργός  Σιάχου Αδαμαντία του Ευάγ., ετών 21, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Χρηστινάκης 
Κυριακή 10 πμ 29/10/1933 Μακρής Κων/νος του Δημ. ετών 22, Γεωργός  Θεοδωρακάκου Γεωργία του Κ., ετών 25, Μοδίστρα  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Γρηγορίου 
Σάββατο 13 μμ 23/04/1933 Λάμπρος Ιωάννης του Παν., ετών 33, Γεωργός  Καλοδήμα Μαριγώ του Ιωάν., ετών 30, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Αρκούδης  
Κυριακή 11 πμ 13/01/1935 Γραμματικάκης Θεόδωρος ετών 26 Σαγματοποιός Κόκκορη Κων/να ετών 21 Μοδίστρα Μιχαήλ Λεωτσάκος Αρκούδης
Δευτέρα 6 μμ 18/02/1935 Λαμπράκος Φιλοκτήτης του Κων., ετών 33, Γεωργός  Παπαλέξη Γαρουφαλιά του Ευθ., ετών 20, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    Αρκούδης 
Σάββατο 4 μμ 19/10/1935 Οικονομάκης Γεώργιος του Δημ., ετών 24, Γεωργός  Αρφάνη Κανέλα του Αθαν., ετών 30, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος     Αρκούδης  
Κυριακή 11 πμ 19/01/1936 Αποστολάκος Χρήστος του Ιωάν., ετών 34, Κτηματίας  Κοντινάκη Ξανθίπη του Χρ., ετών 23, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος     Αρκούδης  
Κυριακή 11 πμ 3/10/1937 Σπανός Γεώργιος του Θεοδ., ετών 55, Κτηματίας  Λαμπράκου Αικατερίνη του Κων., ετών 38, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος     Αρκούδης  
Κυριακή 10 πμ 17/10/1937 Ντέντες Κων/νος του Θεοδ. ετών 25, Γεωργός   Καρδάση Χριστίνα του Γεωργ. ετών 26, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος     Αρκούδης  
Σάββατο 4μμ 30/04/1938 Λαζαράκης Νικόλαος του Λάζ., ετών 28, Γεωργός  Δήμα Αθανασία του Γεωργ., ετών 25, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος     Αρκούδης
Κυριακή 11 πμ 23/10/1938 Κυριακάκης Αντώνιος, ετών 38, Γεωργός  Δικαιάκου Μαριγώ του Αντωνίου, ετών 25, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος  Αρκούδης  
Κυριακή 1 μμ  23/10/1938 Κανέλλης Κων/νος του Θέοδώρου, ετών 30, Γεωργός  Μακρή Ευγενία του Θεοδώρου, ετών 22, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Αρκούδης  

Δευτέρα 5 μμ 15/10/1939 

Θεοδωρακάκος Θωμάς του Κων/νου, ετών 29, Γεωργός

Φούρκα Σταμάτα του Δημ., ετών 18, Οικιακά

Μιχαήλ Λεωτσάκος   Αρκούδης  

Κυριακή 10 πμ 27/8/1939 

Βάκος Δημήτριος του Γεωργίου, ετών 24, Γεωργός

Λάμπρου Διαμάντω, ετών 21, Οικιακά

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Αρκούδης  

Κυριακή 10 πμ 10/12/1939 

Μανωλάκος Γεώργιος του Μιλτιάδου, ετών 34, Γεωργός

Θεοδωρακάκου Αγγελική του Δημητρίου, ετών 22, Οικιακά 

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Αρκούδης  

Κυριακή 10 πμ 18/2/1940

Λαμπράκος Αντώνιος του Κων/νου, ετών 35, Γεωργός 

Θεοδωρακάκου Ελένη ετών 26, Οικιακά

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Αρκούδης  

Σάββατο 5 μμ 17/8/1940 

Αγγελάκος Γεώργιος του Ιωάννη, (β’ γάμος), γεωργοκτηματίας 

Δήμα Ιράνθη του Παναγιώτη

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Αρκούδης  

Κυριακή 10 πμ 15/9/1940 

Αναγνωστάκος Θεόδωρος του Γεωργίου, ετών 29, Δικολάβος

Σίδερη Ελένη του Πολυζώη, ετών 26, Οικιακά 

Μιχαήλ Λεωτσάκος 

Αρκούδης  

Σάββατο 29/11/1940 

Ζούτης Κυριάκος του Παν. ετών 75, Κτηματίας 

Μπουλουχέρη Αικατερίνη του Μ. ετών 48, Οικιακά 

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Αρκούδης  

Δευτέρα 9 πμ 28/4/1941 

Νικολαράκος Δημήτριος του Θεοδ. ετών 41, Γεωργός 

Σπανού Κατίγκω του Δ. ετών 36, Οικιακά 

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Αρκούδης  

Κυριακή 7 μμ 13/9/1942 

Παπαφραγκίσκος Νικόλαος του Φρ. ετών 28, Υποδηματοποιός 

Μπουλουχέρη Λυγερή του Παν. ετών 25, Οικιακά 

Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Ντέντες

Τετάρτη 9 μμ 27/12/1943

Κόκκορης Χρήστος του Μιχαήλ ετών 33, Γεωργός

Φούρκα Αθηνά του Δημητρίου, ετών 17, Οικιακά

Μιχαήλ Λεωτσάκος 

Κομινάκης

Κυριακή 10 πμ 21/2/1943  Δικαιάκος Ιωάννης του Αντωνίου, ετών 33, Γεωργός  Μανιατάκου Δήμητρα του Νικολάου, ετών 27, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος  

Κομινάκης 

Κυριακή 11 πμ 20/2/1944  Τσολομύτης Δημήτριος του Αθανασίου ετών 22, Σιδηρουργός Κουμουτσάκου Κυραικούλα του Κων/νου, ετών 17, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Κομινάκης 
Κυριακή 11 πμ 19/11/1944  Ρουμελιώτης Σταύρος του Παν., ετών 35, Γεωργός  Καλοδήμα Ελάνη του Ιωάννου, ετών 32, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Κομινάκης 
Τρίτη 4 μμ 24/11/1945  Σάρρος Παναγιώτης του Μιχαήλ, ετών 40, Έμπορος  Ντόβολου Μαρία του Γεωργίου, ετών 26, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος  Σάρρος 
Τετάρτη 3 μμ 4/6/1945  Σάρρος Κων/νος του Μιχαήλ, ετών 25, Έμπορος  Θωμοπούλου Ευγενία του Αποστ., ετών 19, Οικιακά   Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Κυριακή 11 πμ 10/2/1946  Κοντοσταθάκος Πέτρος του Δημητρίου, ετών 26, Γεωργός  Μακρή Αναστασία, του Αθανασίου, ετών 25, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    Σάρρος 
Πέμπτη 7 μμ 8/5/1947  Γεωργαντώνης Χρήστος, Γ. ετών 23, Γεωργός Θεοδωρακάκου Αικατερίνη του Παν., ετών 19, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Σάββατο 2 μμ 4/9/1948 Μπούτσαλης Γεώργιος του Νικολάου, ετών 42, Κτηματίας  Δήμα Μαρίτσα του Πολυζώη, ετών 42, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Κυριακή 1 μμ 31/10/1948  Κουτσουμπός Νικόλαος ετών 38, Γεωργός  Σπανού Θεοδώρα του Π., ετών 25, Οικιακά Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Κυριακή 4 μμ 30/1/1949  Μακρής Παναγιώτης του Αλεξάνδρου, ετών 31, Γεωργός Παναρίτη Μαριγώ του Ιωάννου, ετών 21, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Κυριακή 3 μμ 28/2/1949  Κουτσουμπός Αθανάσιος του Ευστρατίου, ετών 33, Κρεοπώλης  Μακρή Αγγελική του Αθανασίου, ετών 35, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Δευτέρα 2 μμ 25/4/1949  Κόκκορης Θεόδωρος του Μιχαήλ, ετών 30, Γεωργός  Αγριόδημα Σταυρούλα του Μιχαήλ, ετών 22, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Κυριακή 11 πμ 16/4/1950  Σπανός Δημήτριος του Παναγιώτη, ετών 32, εωργός  Σπανού Μαρία του Γεωργίου , ετών 21, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος  Σάρρος  
Κυριακή 12 πμ 23/4/1950  Σάρρος Θεόδωρος του Μιχαήλ, ετών 41, Αυτοκινητιστής  Καλοδήμα Αθανασία του Κων/νου, Οικοκυρά   Μιχαήλ Λεωτσάκος   Σάρρος  
Κυριακή 11 πμ 30/4/1950  Κόκκορης Παναγιώτης του Μιχαήλ, ετών 43, Γεωργός  Δήμα Αικατερίνη του Γεωργίου, ετών 33, Οικοκυρά Μιχαήλ Λεωτσάκος  Σάρρος  
Κυριακή 1 μμ 1/10/1950  Σπανός Γεώργιος του Παναγιώτη, ετών 24, Γεωργός  Κώνστα Κούλα του Αντωνίου, ετών 27, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Λαζαράκης 
Κυριακή 10 πμ 4/3/1951  Κουτσουμπός Θεόδωρος του Ευστρατίου, ετών 39, Γεωργός  Τσιγκάρη Αθανασία του Ηλία, ετών 27, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Δευτέρα 1μμ 30/4/1951  Γυφτάκος Γεώργιος του Μιχαήλ, ετών 35, Γεωργός  Λεωτσάκου Μάρθα του Μιχαήλ, ετών 21, Μαθήτρια  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 12 πμ 21/8/1949  Μακρής Δημήτριος του Θεοδώρου, ετών 37, Γεωργός  Μακρή Γεωργία του Αθανασίου, ετών 29, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Δευτέρα 12 πμ 30/4/1951  Καλοδήμας Γεώργιος του Ιωάννου, ετών 32, Γεωργός  Μακρή Ευτυχία του Θεοδώρου, ετών 25, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 2 μμ 25/3/1951  Αγριόδημας Αθανάσιος του Μιχαήλ, ετών 21, Γεωργός  Κουστουμπού Μαργαρίτα του Αντωνίου, ετών 27, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 11 πμ 11/11/1951  Σίδερης Γεώργιος του Πολυζώη, ετών 29, Γεωργός  Χαλικιά Ελένη του Ιωάννου, ετών 22, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Καλοδήμας 
Κυριακή 1μμ 4/11/1951  Μακρής Παναγιώτης του Αθανασίου, ετών 42, Έμπορος  Καρδάση Δήμητρα του Γεωργίου, ετών 33, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 1μμ Σταθάκης Παντελής του Γεωργίου, ετών 41, Σιδηρουργός   Θεοδωρακάκου Πότα του Κων/νου, ετών 34, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 1μμ 24/2/1952  Μακρής Ιωάννης του Δημητρίου, ετών 28, Γεωργός  Δήμα Πότα του Δημητρίου, ετών 18, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Πέμπτη 11 πμ 18/2/1952  Λάτσης Βασίλειος του Ιωάννου, ετών 53, Κτηματίας  Μπούτσαλη Πηνιώ του Χρήστου, ετών 40, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 11:30 2/11/1952  Θωμόπουλος Ιωάννης του Νικολάου, ετών 27, Γεωργός  Καρδάση Αικατερίνη του Γεωργίου, ετών 32, Οικιακά   Αναστ. Χίος
Μακρής 
Σάββατο 8 μμ 25/4/1953  Σπανός Αθανάσιος του Αντωνίου, ετών 21, Γεωργός  Καρακίτσου Αφροδίτη του Κων/νου, ετών 25, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Πέμπτη 10 πμ 15/10/1953  Μπουλουχέρης Παναγιώτης του Αριστείδη, ετών 28, Γεωργός  Μπουτσούρη Θεωνία του Αθανασίου, ετών 33, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 11 πμ 8/11/1953  Μπατσάκης Χρήστος του Κων/νου, ετών 30, Γεωργός Φούρκα Αγγελική του Αθανασίου, ετών 24, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 2 μμ 14/2/1954  Χριστάκης Νικόλαος του Δημητρίου, ετών 28, Γεωργός  Θεοδωρακάκου Στέλλα του Γεωργίου, ετών 19, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 11 πμ 2/5/1954  Κουτρουμπός Παναγιώτης του Δημητρίου, ετών 45, Γεωργός  Λάμπρου Θεοδώρα του Λάμπρου, ετών 30, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Τετάρτη 8 μμ 28/4/1954   Καρακίτσος Αθανάσιος του Κων/νου, ετών 22, Γεωργός  Βλάχου Λυγερή του Νικολάου, ετών 27, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή  1μμ 4/7/1954 Αρκούδης Κων/νος του Δημητρίου, ετών 34, Γεωργός  Μπατσάκη Παναγιώτα του Νικολάου, ετών 36, Οικοκυρά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 1 μμ 23/1/1955  Κώνστας Αντώνιος του Κων/νου, ετών 36, Ξυλουργός  Θεοδωρακάκου Αναστασία του Ιωάννου, ετών 25, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Πέμπτη 12 πμ 24/2/1955  Σανιδάς Χρήστος του Σταύρου, ετών 26, Γεωργός  Σπανού Παναγιώτα του Σταύρου, ετών 29, Οικιακά   Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 12 πμ 16/9/1956  Ντέντες Θεόδωρος του Γεωργίου, ετών 30. Γεωργός  Χριστάκη Σταμάτα του Δημητρίου, ετών 26, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 11 πμ 30/9/1956  Κούκος Παναγιώτης του Ιωάννου, ετών 30, Ιατρός  Μοίρα Σοφία του Μιχαήλ, 32, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
13/2/1949  Φελούρης Χρήστος του Αντωνίου, ετών 26    Κυριακίδη Αγγελική του Κοσμά, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος    
Κυριακή 10 πμ  Παπαδάκης Κων/νος του Μιχαήλ, ετών 28, Κοινοτικός Γραμματέας  Σίδερη Κυριακούλα του Ηλία, ετών 24, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Θωμόπουλος  
Κυριακή 11 πμ 28/4/1957  Κοντινάκης Χρήστος του Γεωργίου, ετών 26, Γεωργός  Παντίδου Ιωάννα του Παναγιώτου, ετών 21, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Θωμόπουλος 
Τρίτη 6 μμ 29/10/1957  Λάμπρος Χρήστος του Ιωάννου, ετών 27, Γεωργός  Οικονομάκη Αναστασία του Γεωργίου, ετών 21, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Θωμόπουλος
Πέμπτη 3 μμ 13/11/1958  Λάμπρος Μιχαήλ του Ιωάννου, ετών 21, Υποδηματοποιός  Παπαλέξη Ευαγγελία του Ιωάννου, ετών 19, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Θωμόπουλος 
Κυριακή 3 μμ 8/3/1959  Βλάχος Κων/νος του Παναγιώτη, ετών 32, Γεωργός  Μαυρομιχάλη Γεωργία του Μιχαήλ, ετών 28, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Θωμόπουλος 
Κυριακή 1 μμ  Κομινός Αθανάσιος του Δημητρίου, ετών 44, Γεωργός  Μπέμπη Γιαννούλα του Αλεξάνδρου, ετών 38, Οικιακά  Μιχαήλ Λεωτσάκος   Θωμόπουλος 
 

Οι Οικογένειες της Απιδιάς

Τα μέλη (συνολικά 645 άρρενα τέκνα) των οικογενειών της Απιδιάς αναγράφονται κατά αρχαιότητα και μετά οι οικογένειες ταξινομούνται κατά φθίνουσα σειρά αναλόγως του αριθμού των αρρένων τέκνων από το 1839 μέχρι 1965.

 

 ΕΠΩΝΥΜΟ Αριθμός Αρρένων
ΜΑΚΡΗΣ

57

ΘΕΟΔΩΡΑΚΑΚΟΣ 

42

ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ 

34

ΝΤΕΝΤΕΣ

30

ΜΠΟΥΛΟΥΧΕΡΗΣ

25

ΒΛΑΧΟΣ 

20 

ΚΟΝΤΙΝΑΚΗΣ

19

ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ

17

ΚΟΚΟΡΗΣ

15

ΣΠΑΝΟΣ

15

ΣΑΡΡΟΣ

14

Οι Πρόεδροι της Κοινότητας Απιδιάς

 

    Διατελέσαντες Πρόεδροι Κοινότητας Απιδέας

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ  ΑΠΟ – ΕΩΣ
 Μπούτσαλης Χρήστος του Νικολάου  1926 – ????
2  Αρκούδης Στυλιανός  ???? – ????
 Κομηνός Δημήτριος  ???? – ????
 Κουτσουμπός Χρήστος του Χρήστου  ???? – ????
 Κόκκορης Κων/νος  ???? – ????
 Σάρρος Παναγιώτης του Μιχαήλ  1946 – 1947
 Λαζαράκης Νικόλαος  ???? – ????
 Καλοδήμας Παναγιώτης του Αθ.  1948 – 1950
 Στρατηγάκης Ιωάννης του Νικολάου  1951 – 1954
10   Μπουλουχέρης Παναγιώτης του Αριστείδη  1954 – 1958
11   Θωμόπουλος Ιωάννης του Νικολάου  1959 – 1963
12   Μακρής  Αθανάσιος του Αλεξάνδρου  1964 – 1967
13   Αρκούδης Σταύρος του Στυλιανού  1967 – 1969
14   Σπανός Δημήτριος του Παναγιώτη  1970 – 1974
15   Θεοδωρακάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ  1975 – 1978
16 Θεοδωρακάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ  1978 – 1982
17   Λαζαράκης Γεώργιος του Νικολάου  1983 – 1986
18   Θεοδωρακάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ  1987 – 1990
19   Αγριόδημας Μιχαήλ του Αθανασίου  1990 – 1992
20   Σπανός Παναγιώτης του Γεωργίου  1993 – 1994
21  Θεοδωρακάκος Παναγιώτης του Μιχαήλ  1995 – 1998
  ** Όποιος μπορεί να βοηθήσει να συμπληρώσουμε τα κενά