Ψήφιση κατάρτισης τεχνικού προγράμματος έργων Τ.Δ. Απιδέας, έτους 2009

 

Την 19η Ιανουαρίου 2009 και ημέρα Δευτέρα συνήλθε, ύστερα από την  αριθ. 139/16.01.2009  πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου  του Δήμου Νιάτων, σύμφωνα με  το αρθρ. 95  και 155  του Δ.Κ.Κ. Ν. 3463/2006, σε δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νιάτων στο κατάστημα του Δήμου,  για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα κάτωθι θέματα  ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο: Κατάρτιση Τεχνικού Προγράμματος έργων, έτους 2009.

Μετά από διαλογική συζήτηση το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπ’ όψη την εισήγηση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Ιωάννη Θεοδωρακάκου, τις προτάσεις των Τοπικών Συμβουλίων των Τοπικών Διαμερισμάτων, την ανάγκη εκτέλεσης των έργων και τις διατάξεις του άρθρου 208 παρ. 2α του Ν. 3463/2006, αποφασίζει κατά πλειοψηφία με την  υπ’ αριθ. 2/2009 Απόφαση, την κατάρτιση του Τεχνικού Προγράμματος έργων έτους 2009 ως εξής:

«ΚΟΙΝΑ ΕΡΓΑ»

  1. Αγροτική οδοποιία Δήμου Νιάτων, ποσό: 50.000,00 Ευρώ,
  2. Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού Δήμου Νιάτων, ποσό: 35.000,00 Ευρώ,
  3. Ύδρευση Δήμου Νιάτων (αντικατάσταση υδρομέτρων) το έργο έχει ανατεθεί σε εργολάβο το έτος 2008, ποσό: 50.000,00 Ευρώ,
  4. Εξωραϊσμός κοιμητηρίων Δήμου Νιάτων, ποσό: 18.000,00 Ευρώ.

«ΤΟΠΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΑΠΙΔΕΑΣ»

  1. Συντήρηση – Στεγανοποίηση δεξαμενής, ποσό: 6.000,00 Ευρώ,
  2. Αποχετευτικό όμβριων υδάτων, ποσό: 50.000,00 Ευρώ,
  3. Αξιοποίηση χώρου parking (το έργο έχει ανατεθεί σε εργολάβο το έτος 2008), ποσό: 23.500,00 Ευρώ,
  4. Οδοποιία ΔΔ Απιδέας (χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Θησέας), ποσό: 77.770,00 Ευρώ,
  5. Τσιμεντοστρώσεις δρόμων, ποσό: 12.000,00 Ευρώ,
  6. Κατασκευή λιμνοδεξαμενής (περιοχή Χαμόσπηλο), ποσό: 5.500,00 Ευρώ.