Μεταβίβαση δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2009

Θέμα: «Μεταβίβαση δικαιωμάτων Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2009»
 
Σύμφωνα με το υπ. αριθ. 2463/12.1.2009 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τις οδηγίες και τις προϋποθέσεις μεταβίβασης οριστικών δικαιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και κάτοχοι οριστικών δικαιωμάτων (δηλαδή αυτοί που μεταβιβάζουν) ή οι κληρονόμοι αυτών, να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στην κεντρική υπηρεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταχυδρομική διεύθυνση:
ΟΠΕΚΕΠΕ
Αχαρνών 241
Αθήνα
Τ.Κ. 104 46
το αργότερο μέχρι 2 Απριλίου 2009 προκειμένου να ληφθούν υπόψη για την πληρωμή της Ενιαίας Ενίσχυσης έτους 2009.
Για τυχόν διευκρινίσεις ή για την συμπλήρωση των εντύπων οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί θα μπορούν αν απευθύνονται στα γραφεία Της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, στην Σπάρτη στην κα Κουτσουμάνη και στα τηλέφωνα: 2731024709 και 2731020833.