Επιδότηση επιτοκίου δανείου για αγορά γης.

Σύμφωνα με την αριθ. 319581/5542/24-10-2006 ΚΥΑ αναφορικά με την επιδότηση επιτοκίου του δανείου για αγορά γης, σας ενημερώνουμε για την διαδικασία υποβολής και έγκρισης της αίτησης και των δικαιολογητικών τα οποία πρέπει να υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας:
 
Α) ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 
Νέοι Αγρότες, οι οποίοι δεν έχουν υπερβεί το 40° έτος της ηλικίας και πληρούν τις προϋποθέσεις της ιδιότητας του αγρότη. Επιπλέον δύνανται να κριθούν δικαιούχοι και ενδιαφερόμενοι οι οποίοι δεν έχουν ιδιόκτητη γη και επιθυμούν να πετύχουν την βιωσιμότητα της εκμετάλλευσης τους. Για τον υπολογισμό της ηλικίας ως ημερομηνίας γεννήσεως λαμβάνεται υπ’ όψη η 1η  Ιανουαρίου του έτους γέννησης τους.
 
Β) ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ
α. Η αγορά γης για την δημιουργία βιώσιμης αγροτικής εκμετάλλευσης.
β. Η εξαγορά αγροτεμαχίων τα οποία (εφάπτονται) παρεμβάλλονται στην υφισταμένη αγροτική εκμετάλλευση ή συνορεύουν με υφιστάμενο ιδιόκτητο αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να προσκομίσει και σκαρίφημα στο οποίο θα φαίνεται η θέση των ήδη ιδιόκτητων αγροτεμαχίων, καθώς και η θέση του προς αγορά αγροτεμαχίου, το οποίο θα πρέπει να εφάπτεται με τα ήδη ιδιόκτητα αγροτεμάχια, μαζί με τους νόμιμους τίτλους ιδιοκτησίας.
γ. Η αγορά συνδέεται άμεσο με το επενδυτικό πρόγραμμα της αγροτικής εκμετάλλευσης. Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ενοικιάσει ιδιόκτητα -αγροτεμάχια σετρίτους δεν κρίνεται δικαιούχος του μέτρου. Στο περιορισμό αυτό δεν υπόκειται η περίπτωση στην οποία ο ενδιαφερόμενος έχει συνάψει σύμβαση χρησιδανείου.Οι ανωτέρω περιπτώσεις β και γ δεν απαιτούν την υποβολήμελέτης βιωσιμότητας.
 
Γ) ΥΨΟΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΤΟΚΙΟΥ 
α. Για νέους αγρότες, μονίμους κατοίκους ορεινών καιμειονεκτικών περιοχών, τα δάνεια είναι άτοκα,
β. Για νέους αγρότες κατοίκους λοιπών περιοχών, το επιτόκιο του δανείου επιδοτείται κατά 70% (το ποσοστό αυτό νοείται σε σχέση με τα επιτόκια των αντιστοίχων δανείων της ΑΤΕ).
 
Δ) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Ο ενδιαφερόμενος για να τύχει των ενισχύσεων του παρόντος μέτρου, θα πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία μας, τα παρακάτω δικαιολογητικά εις διπλούν:
1)   Αίτηση σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
2)   Βεβαίωση ότι στο πρόσωπο του ενδιαφερομένου συντρέχει η ιδιότητα του Νέου Αγρότη.
3)   Έγγραφη Βεβαίωση του ΤραπεζικούΙδρύματος ότι προτίθεται να τον δανειοδοτήσει,
4)   Σύνταξη μελέτης βιωσιμότητας από γεωπόνο μελετητή μέλος του ΓΈΩΤΕΕ. Για το υπολογισμό της βιωσιμότητας, λαμβάνονται υπ’ όψη μόνο τα ιδιόκτητα αγροτεμάχια. Δεν λαμβάνονται υπ’ όψη αγροτεμάχια στα οποία ο ενδιαφερόμενος κατέχει μόνο την ψιλή κυριότητα ή την επικαρπία.
5)   Επικυρωμένη φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας.
6)   Επικυρωμένα αντίγραφα δηλώσεων φορολογίας Ε1 των τριών τελευταίων ετών, με το αντίστοιχα εκκαθαριστικά τους σημειώματα.
7)   Βεβαίωση του Δημάρχου ή Προέδρου για το μόνιμο της κατοικίας,
8)   Έγγραφη προσφορά του πωλητού, στην οποία θα δηλώνεται το ύψος του συμφωνηθέντος, τιμήματος, η ακριβής τοποθεσία και η έκταση του προς αγορά αγροτεμαχίου.
9)   Φωτοτυπία της δήλωσης φόρου μεταβίβασης ή γονικής παροχής θεωρημένη από την αρμόδιο Δ.Ο.Υ.
10) Υ.Δ. του Ν. 1599/86 στην οποία θα δηλώνεται:– Η ακριβής θέση και έκταση του προς αγορά αγροτεμαχίου (Δ.Δ., Τοποθεσία).– Το ύψος του συμφωνηθέντος τιμήματος.– Ο τρόπος αξιοποίησης του.– Ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση για μια δεκαετία να διατηρήσει την ιδιότητα του αγρότη, να διατηρήσει στην κατοχή του και να αξιοποιήσει το αγροτεμάχιο το οποίο αγόρασε.– Να παραμείνει μόνιμος κάτοικος στην περιοχή του για την οποία ενισχύθηκε– Να εξοφλεί έγκαιρα τις τοκοχρεολυτικές δόσεις.– Εφόσον δηλώσει ψευδή στοιχεία, πέραν των ποινικών κυρώσεων θα αποκλείεται για διάστημα: 10 ετών από κάθε μορφής ενίσχυση.– Αν αθετήσει σε μια των ανωτέρω υποχρεώσεων του, χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας θα μετατρέπονται τυχόν τοκοχρεολυτικές δόσεις σε ληξιπρόθεσμες.– Μετά την υπογραφή του συμβολαίου αγοραπωλησίας θα προσκομίζεται μια απλή φωτοτυπία αυτού στην Υπηρεσία μας.                               
Η Διεύθυνση Γεωργίας μετά από έλεγχο των προσκομισθέντων δικαιολογητικών και εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις, εκδίδει απόφαση ένταξης στο μέτρο η οποία αποστέλλεται στον ενδιαφερόμενο και στην αρμόδια Τράπεζα με μια σειρά των ως άνω δικαιολογητικών θεωρημένα από την Διεύθυνση Γεωργίας.