Ενίσχυση γεωργών νεαρής ηλικίας ενιαίας ενίσχυσης 2017: ποιοι δικαιούνται την ενίσχυση, πως υπολογίζεται το ύψος της

Δήλωση ΟΣΔΕ από το έτος 2012 ή πιο μετά θα πρέπει να έχουν κάνει οι αγρότες του καθεστώτος γεωργών νεαρής ηλικίας δικαιούχοι του τσεκ (ενιαία ενίσχυση) για να λάβουν τη συγκεκριμένη ενίσχυση για το έτος ενίσχυσης 2017. Τα παραπάνω ορίζει εγκύκλιος του ΟΠΕΚΕΠΕ διευκρινίζοντας παράλληλα τις προϋποθέσεις για να θεωρηθεί κάποιος γεωργός Νεαρής Ηλικίας. Όπως αναφέρει η εγκύκλιος, δικαιούχοι της ενίσχυσης για το 2017 είναι τα φυσικά πρόσωπα τα οποία δημιούργησαν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση πέντε χρόνια πριν την υποβολή Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (2012) ή ήταν έως 40 ετών όταν υπέβαλαν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2012 ή μεταγενέστερα. Επιλέξιμα για ενεργοποίηση θα είναι έως 250 στρέμματα (25 δικαιώματα) για κάθε δικαιούχο γεωργό νεαρής ηλικίας.

Να διευκρινιστεί ότι η ενίσχυση για γεωργούς νεαρής ηλικίας είναι ένα επιπλέον ποσό που δίνεται μαζί με το τσεκ και αντιστοιχεί στο 25% της βασικής ενίσχυσης.

Αναλυτικότερα η εγκύκλιος αναφέρει ότι:

Ορισμός και προϋποθέσεις Γεωργού Νεαρής Ηλικίας:

1. Για να κριθεί ένας γεωργός δικαιούχος (είτε ως Φυσικό Πρόσωπο είτε ως Νομικό Πρόσωπο ή Ιερά Μονή) θα πρέπει να έχει αιτηθεί την εν λόγω ενίσχυση και να είναι κάτοχος δικαιωμάτων το συγκεκριμένο έτος ενίσχυσης. (Εφόσον έχει μισθωμένα δικαιώματα είναι δικαιο ύχος της ενίσχυσης έως τη λήξη μίσθωσης των δικαιωμάτων εκτός και αν στο μεταξύ υποβάλλει αίτηση μεταβίβασης δικαιωμάτων).

2α Ως Γεωργοί Νεαρής Ηλικίας, νοούνται τα Φυσικά Πρόσωπα, τα οποία:

  • δημιουργούν για πρώτη φορά γεωργική εκμετάλλευση ως επικεφαλής αυτής ή έχουν ήδη εγκατασταθεί κατά τη διάρκεια των πέντε ετών που προηγούνται της πρώτης  υποβολής αίτησης για το καθεστώς βασικής

ενίσχυσης και

  • είναι ηλικίας έως 40  ετών κατά το έτος υποβολής της  αίτησης που αναφέρεται παραπάνω

Στα Φυσικά Πρόσωπα ως έτος δημιουργίας για πρώτη φορά της γεωργικής εκμετάλλευσης νοείται το έτος πρώτης υποβολής της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Π.χ. για το έτος ενίσχυσης  2017 το Φυσικό Πρόσωπο θα πρέπει να έχει υποβάλλει πρώτη φορά Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το έτος 2012 ή μεταγενέστερα αυτού.

Γ. Ύψος και έτη ενίσχυσης

1.Το ύψος της ενίσχυσης υπολογίζεται κάθε χρόνο, με τονπολλαπλασιασμό των ενεργοποιηθέντων δικαιωμάτων από τον νέο γεωργό, με αριθμητική τιμή που αντιστοιχεί στο 25% της Μέσης Αξίας των Δικαιωμάτων ενίσχυσης που κατέχει ή μισθώνει ο γεωργός.

2. Η ενίσχυση χορηγείται μέχρι ανώτατου ορίου 25 δικαιωμάτων (ή 25 εκταρίων / 250 στρεμμάτων, σύμφωνα με προγενέστερη εγκύκλιο του ΟΠΕΚΕΠΕ, άρθρο 50, 1307/2013 βλ. παρακάτω), για κάθε δικαιούχο, για μέγιστο χρονικό διάστημα πέντε ετών από το έτος έναρξης της γεωργικής δραστηριότητας του γεωργού.

Σημείωση συντάκτη: Σύμφωνα λοιπόν με το Γ2, εάν ο γεωργός νεαρής ηλικίας έχει υποβάλλει πρώτη Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης το 2013 θα λάβει την ενίσχυση για το 2017 και το 2018 (για 5 χρόνια μετά την πρώτη υποβολή ΕΑΕ δηλαδή).