Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου

Σύμφωνα με το υπ’ αριθ. 963/20.3.2009 έγγραφο της Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Διοίκησης Νομού Λακωνίας αποφασίζεται από τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου και εγκρίνεται κατ’ εξαίρεση της αναστολής διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την έναρξη εφαρμογής των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ που θα υποκαταστήσουν το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», ενός ατόμου, Κοινωνικού/ης Λειτουργού (ΑΕΙ – ΤΕΙ), και εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από υποψήφιο Κοινωνικό Λειτουργό, να γίνει πλήρωση της θέσης από πτυχιούχο ΑΕΙ Κοινωνιολογίας ή Κοινωνικής Πολιτικής ή Κοινωνικής Διοίκησης, από την Αναπτυξιακή Πάρνωνα – Αναπτυξιακή Α.Ε. Ο.Τ.Α. για την υλοποίηση του έργου/δράσης «Βοήθεια στο Σπίτι» στους Δήμους Νιάτων και Ζάρακα και όπως ειδικότερα αναφέρεται στην ανωτέρω απόφαση, αποκλειόμενης σε κάθε περίπτωση της αναγνώρισης της σύμβασης ως αορίστου χρόνου και με την επιφύλαξη ότι δεν θα έχει εν τω μεταξύ ενεργοποιηθεί με διαπιστωτική πράξη του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Πελοποννήσου η εφαρμογή των νέων Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού γίνεται με τη διαδικασία και τα κριτήρια του αρθρ. 21 Ν. 2190/94, όπως ισχύει.